Użytkowanie wieczyste – PORADNIK

Radni warszawskiego Prawa i Sprawiedliwości opracowali poradnik dotyczący przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do uchwalenia ustawy, która po niemal 30 latach od obalenia komunizmu, likwiduje jeden z jego sztandarowych pomysłów – użytkowanie wieczyste. W pierwszej fazie zlikwidowane zostanie użytkowanie wieczyste dla gruntów mieszkalnych. Dzięki uchwalonej na wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości przez Radę Warszawy bonifikacie, będzie można uzyskać pełną własność już za niespełna 1% wartości. Jak to zrobić?

Krok 1: Czy jestem właścicielem gruntu?

Jeżeli posiadasz własny dom lub mieszkanie własnościowe – to tak, z dniem 1 stycznia stajesz się właścicielem gruntu związanego z domem lub mieszkaniem.
Jeżeli natomiast posiadasz mieszkanie spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe – to właścicielem mieszkania jest spółdzielnia – i to spółdzielnia staje się właścicielem gruntu – i to ona może skorzystać lub nie z bonifikaty.
Jeżeli mieszkanie jest komunalne lub socjalne – właścicielem mieszkania jest państwo lub m. st. Warszawa i ono też staje się właścicielem gruntu.
Jeżeli masz mieszkanie w TBS, to również wtedy właścicielem gruntu zostaje TBS.

Krok 2: Przekształcenie

Do przekształcenia nie jest wymagana żadna czynność dotychczasowego użytkowania wieczystego. Z dniem 1 stycznia użytkowanie wieczyste przekształca się w prawo własności. Dotychczasowy użytkownik wieczysty musi jednak jeszcze przez 20 lat wnosić do dotychczasowego właściciela gruntu opłatę równą kwocie użytkowania wieczystego.

Krok 3: Co podlega przekształceniu?

Przekształceniu podlegają wszystkie nieruchomości mieszkaniowe, a także budynki, w których większość stanowią lokale mieszkaniowe. Przekształceniu będzie więc podlegał blok ze wszystkimi lokalami, jeżeli wszystkie pomieszczenia są wykorzystane na mieszkania, lub jeżeli np. parter jest wykorzystywany na cele handlowe (sklepy, lokale usługowe jak fryzjer itp.) a piętra na mieszkania. Wystarczy, aby ponad 50% było wykorzystywane na cele mieszkaniowe. Jeżeli jednak np. w bloku jest tylko kilka mieszkań a reszta jest wykorzystywana np. na działalność firm, to żaden z lokali nie będzie podlegał przekształceniu.

Przekształceniu podlegają również wszelkie pomieszczenia przynależne, np. garaże.

Krok 4: Złożenie wniosku o bonifikatę

Warszawa lub Skarb Państwa są zobowiązani w przeciągu roku wydać zaświadczenie o wysokości rocznej opłaty (która co do zasady będzie uiszczana przez 20 lat i powinna być w wysokości ostatniej opłaty za użytkowanie wieczyste). Jeżeli dotychczasowy użytkownik wieczysty złoży wniosek o wydanie zaświadczenia – organ musi to zrobić w przeciągu 4 miesięcy.

W każdej jednak chwili można wystąpić o jednorazowe zapłacenie pozostałej opłaty z jednoczesnym skorzystaniem z bonifikaty (60% na gruntach Skarbu Państwa, 98% na gruntach miasta, o ile użytkowanie wieczyste trwa krócej niż 50 lat, 99% na gruntach miasta, o ile użytkowanie wieczyste trwa przynajmniej 50 lat).

Należy pamiętać, że każdy właściciel mieszkania jest również samodzielnym właścicielem gruntu lub jego części ułamkowej. Dlatego np. wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem, ale każdy z właścicieli mieszkań z osobna. W przypadku współwłasności jednego mieszkania lub domu jednorodzinnego wniosek powinien złożyć każdy z właścicieli w stosunku do swojego udziału, lub otrzymać upoważnienie od drugiego ze współwłaścicieli do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli w tej sprawie.

Wzór wniosku powinien zostać opracowany przez organ odpowiedniej jednostki Skarbu Państwa lub miasta. Niestety, Prezydent Warszawy dotąd nie przygotował takiego wniosku.

Krok 5: Wpis w księdze wieczystej

Po złożeniu wniosku właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

Po wniesieniu opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej

Po otrzymaniu zaświadczenia właściciel gruntu musi złożyć wniosek o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę – po opłaceniu opłaty administracyjnej grunt bez żadnych obciążeń należy do właściciela mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Czy warto szybko złożyć wniosek?

Tak, należy pamiętać, że bonifikata na gruntach Skarbu Państwa maleje z każdym rokiem o 10%.  Jeżeli natomiast chodzi o grunty miasta, to bonifikata dotyczy jedynie pozostałej do spłaty kwoty, co oznacza, że jeżeli zapłaci się już opłatę za pierwszy rok, która jest wyższa niż cała kwota po zastosowaniu bonifikaty, to tej opłaty już nikt nie zwróci. Każdy rok zwłoki w założeniu wniosku pomniejsza więc bonifikatę i naraża na większe koszty.

Tekst pierwotnie ukazał się na stronie warszawskipis [dostęp: 1.01.2019]